STATUT

 R O M A N I A

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE DREPT UMANITAR-

Filiala Prahova

STATUTUL

ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE DREPT UMANITAR - FILIALA PRAHOVA

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Asociația Română de Drept Umanitar- Filiala Prahova, denumită în continuare ARDUPH, este o organizație care are personalitate juridică, este o organizație profesională, nelucrativă, fără scop patrimonial, autonomă, non-profit și  apolitică. Ea este concepută ca forum de acțiune, reflecție, cercetare, dezbatere, schimburi de vederi și experiență, de difuzare a rezultatelor cercetărilor și informațiilor în domeniul umanitar, al drepturilor omului și dreptului refugiaților, în vederea identificării de noi abordări și mijloace de natură a preveni și atenua suferințele umane.

Art.2. Asociația poate acorda asistență de specialitate statului român în aplicarea convențiilor internaționale la care a aderat; efectuează cercetări fundamentale și aplicative; desfășoară activități de informare și educare a populației asupra conținutului instrumentelor internaționale cu caracter  umanitar; organizează cursuri de informare în cooperare cu alte entități științifice și educative; își propune renașterea, afirmarea și promovarea științei românești a dreptului umanitar și drepturilor omului și intrarea acesteia în circuitul european și mondial.

Art.3. Asociația grupează oameni de știință, diplomați juriști, cadre universitare, militari, medici, oameni de cultură, ziariști, personal al Crucii Roșii, reprezentanți ai cultelor, studenți, elevi etc., care își exprimă adeziunea față de obiectivele sale și acționează pentru înfăptuirea lor.

Art.4. Asociația Română de Drept Umanitar -Filiala Prahova, este constituită în conformitate cu O.G. nr. 26/2006 și funcționează cu personalitate juridică în baza Încheierii Ședinței din Camera de Consiliu a Judecătoriei Ploiești, Județul Prahova, din data de 17.11.2009. Este înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la nr. 52 din data de 03.12.2009. Deține Certificatul de înregistrare fiscală Seria A, Nr. 0246325 din 09.02.2010, cu Codul de înregistrare fiscală (CIF) 26496286

Capitolul II

OBIECTIVELE ȘI MODALITĂȚILE DE ACȚIUNE ALE ASOCIAȚIEI

Art.5. Obiectivele Asociației sunt:

a) promovarea și difuzarea, în toate mediile, a standardelor dreptului internațional umanitar și a normelor privitoare la protecția drepturilor omului la care România a achiesat;

b) sesizarea forurilor în drept asupra instrumentelor juridico-diplomatice în materie la care România nu a devenit parte formulând sugestii de soluții și modalități adecvate pentru transpunere în legislația națională;

c) să acționeze pentru introducerea științei dreptului internațional umanitar și a drepturilor omului în învățământul mediu și superior militar, civil și ecleziastic;

d) să facă cunoscute reglementările existente în alte state privind învățarea și difuzarea dreptului internațional umanitar, atât la nivel conceptual, cât și aplicativ;

e) să participe la formarea de specialiști în domeniul dreptului internațional umanitar și al drepturilor omului, prin organizarea unor simpozioane, seminarii, cercuri de studii, cursuri de informare,  etc. în țară și străinătate;

f) să contribuie la educarea opiniei publice în general - și a tineretului, în special – în scopul respectării normelor dreptului internațional umanitar, a standardelor umanitare consacrate pe plan național și internațional, a valorilor spirituale ale umanității, idealurilor păcii și înțelegerii, al promovării toleranței între oameni, popoare, comunități umane și etnii;

Art. 6. Modalitățile de acțiune ale Asociației, exclusiv ştiinţifice, sunt:

efectuarea de cercetări în domeniul dreptului internațional umanitar;

b) oganizarea anuală de manifestări dedicate celebrării Zilei Dreptului Internațional Umanitar (14 mai) în conformitate cu prevederile Legii nr. 177/2013.

c) organizarea de mese rotunde, conferințe, simpozioane și alte manifestări cu participare internă și internațională;

d) ̓publicarea unor lucrări de specialitate originale, traduceri, lucrări cu caracter monografic și de informare, culegeri de documente etc.; realizarea schimburilor de publicații și cărți cu parteneri interni și externi, în vederea valorificării acestora în interesul Asociației;

d) stabilirea de relații, schimburi de experiență, informații și vizite cu organizații internaționale și asociații similare din țară și străinătate;

e) formularea de propuneri către autoritățile române competente privind adoptarea de legi sau amendarea celor existente, precum și îmbunătățirea activităților desfășurate de acestea conform obligațiilor ce le incumbă din diferite convenții internaționale sau alte izvoare de drept umanitar și drepturile omului la care România a devenit parte;

f) popularizarea, prin mass-media, a activităților Asociației și a instituțiilor internaționale cu caracter umanitar, scopul educației pentru pace, înțelegere și cooperare cu toate statele;

g) elaborarea de lucrări de specialitate, tratate, manuale, monografii, broșuri pe problematica dreptului umanitar și drepturilor omului, traducerea și popularizarea unor lucrări și materiale de specialitate elaborate de C.I.C.R., Institutul Internațional de Drept Umanitar de la San Remo, Institutul Henry-Dunant, Consiliul Europei, Centrul Drepturilor Omului de la Geneva etc.

Capitolul III

DOMENII DE ACTIVITATE

Secțiunea I

Asociația își va desfășura activitatea pe două mari domenii: teoretic și aplicativ.

Art.7. Domeniul de analiză și cercetare fundamentală.

În acest sens se va acționa pentru:

-identificarea tendințelor care se manifestă pe plan internațional în domeniile respective;

- găsirea celor mai adecvate soluții și modalități de prevenire și combatere a noilor amenințări la adresa securității naționale și internaționale, inclusiv a terorismului internațional;

- elaborarea de strategiii de protecție a drepturilor omului și dreptului refugiaților, inclusiv a persoanelor cele mai vulnerabile, în situații de pace, de conflict armat internațional și neinternațional și de tulburări și tensiuni interne;

- efectuarea de cercetări asupra pericolelor care amenință mediul natural etc.

Toate aceste probleme vor fi abordate în consonanță cu normele și principiile dreptului internațional umanitar, cu standardele umanitare practicate în diverse state etc.

Art.8. Domeniul de aplicare, difuzare și monitorizare 

Pentru a integra științele românești de drept internațional umanitar, drepturile omului și dreptul refugiaților în circuitul de valori al statelor lumii, asociația își propune următoarele obiective:

Difuzarea și popularizarea instrumentelor juridice în domeniile respective, în forme specifice fiecărui mediu – civil, militar, preuniversitar, universitar și postuniversitar.

Acționează pentru introducerea științelor respective în programele de învățământ al instituțiilor de profil.

Susține introducerea în programa analitică a facultăților de drept, ziaristică și medicină, în învățământul civil, militar și ecleziastic a unor cursuri serale de drept internațional umanitar, respectiv de drept internațional medical și drepturile omului.

Elaborarea de materiale formative și informative destinate persoanelor care se specializează în domeniile respective, inclusiv pentru militarii care participă la misiuni internaționale.

Pregătirea de formatori în cadrul unor cursuri de pregătire organizate pe diferite nivele - școlar, preuniversitar, universitar și postuniversitar.

Popularizarea și sprijinirea campaniilor și programelor mondiale lansate de organisme internaționale de specialitate.

Pregătirea și difuzarea prin presa scrisă, radio și TV de materiale de popularizare referitoare la dreptul internațional umanitar și drepturile omului în mediile guvernamental, militar, universitar, liceal, al membrilor de Cruce Roșie și opiniei publice;.

Popularizarea tuturor instrumentelor internaționale cu caracter umanitar adoptate de comunitatea mondială, acordând o atenție prioritară acelor domenii ale dreptului internațional umanitare care sunt de mare actualitate.

Art. 9. Având în vedere că sfera reglementărilor dreptului internațional umanitar se extinde tot mai mult și la protecția drepturilor fundamentale ale omului în timp de pace, Asociația întreprinde măsuri în direcția promovării și respectării normelor și standardelor referitoare la drepturile fundamentale ale omului, așa cum au fost ele consacrate în instrumentele internaționale. Aceste măsuri includ:

a) popularizarea convențiilor internaționale care reglementează problematica drepturilor omului;

b) difuzarea cu prioritate a standardelor umanitare consacrate în reglementările elaborate în cadrul Națiunilor Unite și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și a celor adoptate de organizații de profil cu caracter regional, precum Consiliul Europei, Organizația Statelor Americane, Organizația Africană, precum și activitătea Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Institutului Internațional de Drept Umanitar de la San Remo, Societății Internaționale de Drept Militar și Dreptul Războiului de la Bruxelles etc.

Secțiunea II

Protecția populației civile în caz de catastrofe naturale sau   provocate de om

Art. 10. Ținând seama de faptul că unul dintre cele mai grave pericole care amenință în prezent omenirea este producerea de catastrofe, atât prin activitățile umane cât și ca efect al unor fenomene naturale, Asociația se preocupă de:

a) elaborarea de cercetări interdisciplinare pentru evidențierea surselor de pericol pentru om și mediu și efectelor nocive ale acestora;

b) difuzarea reglementărilor și măsurilor prevăzute în convențiile internaționale destinate a proteja populația și mediul ambiant;

c) colaborarea cu alte instituții specializate pentru găsirea de soluții de protecție specifice țării noastre, în concordanță cu normele și principiile de drept internațional umanitar;

d) stabilirea de legături cu Organizația Internațională pentru Protecție Civilă, Liga Societăților de Cruce Roșie și Biroul Coordonatorului Națiunilor Unite pentru Ajutorare în caz de Catastrofe, cu alte organizații internaționale, a căror experiență constituie surse de inspirație pentru activitatea proprie și pentru acțiuni de cooperare.

Secțiunea III

Dreptul internațional al refugiaților  și a persoanelor deplasate

Art. 11. Asociația se ocupă de problematica refugiaților și a persoanelor deplasate. În acest domeniu, Asociația își propune să:

a) să popularizeze documentele internaționale care alcătuiesc dreptul internațional al refugiaților și populațiilor migrante, precum și alte documente și studii elaborate de Înaltul Comisariat al O.N.U. pentru Refugiați, de Organizația Internațională pentru Migranți, precum și de alte organizații și organisme internaționale;

b) să efectueze studii și cercetări de profil și să facă publice rezultatele acestora;

c) să informeze publicul larg despre problematica refugiaților și a persoanelor deplasate, să facă propuneri și să inițieze acțiuni;

Secțiunea IV

Protecția bunurilor culturale

Art. 12. În acest domeniu, Asociația va populariza standardele internaționale de protecție a bunurilor culturale și popularizează convențiile internaționale care le protejează în caz de conflict armat și în timp de pace. Astfel:

a) Asociația stabilește legături de colaborare cu instituții, organizații și organisme guvernamentale și neguvernamentale pe plan intern și internațional, precum și cu specialiști în materie din diferite state;

b) promovează standardele internaționale privind protecția bunurilor culturale, îndeosebi în legislația adoptată sub egida UNESCO, acționează în vederea includerii acestora în legislația națională și încurajează respectarea stipulațiilor acestora, ca parte integrantă a activităților cu caracter umanitar.

Capitolul IV

RELAȚIILE ASOCIAȚIEI

Art. 13. Asociația întreține legături de colaborare cu instituții, organizații și organisme interne și internaționale de profil, precum și cu specialiști reputați în materie din diferite state.

Pe plan intern, Asociația colaborează cu: Parlamentul, Guvernul și Președinția României, cu institutele de profil din cadrul Academiei Române, cu Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției Ministerul Culturii, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului ș.a., cu Societatea Română de Cruce Roșie, cu institutele de învăţământ superior cu profil juridic, medical etc., cu structurile administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de știință, cultură și educație, cu ONG-urile cu preocupări în domeniu, precum şi cu instituţiile confesionale.

Pe plan extern, Asociaţia întreţine relaţii şi colaborează cu: Institutul Internaţional de Drept Umanitar de la San Remo, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, Centrul drepturilor omului de la Geneva, Consiliul Europei, Societatea Internaţională de Drept Militar şi Dreptul Războiului de la Bruxelles, Organizaţia Internaţională pentru protecţia civilă, Institutul de drept Henry Dunant de la Geneva, Comisia medico-juridică din Monaco, Comitetul Internaţional de Medicină şi Farmacie militară, Institutul drepturilor omului din San Jose, UNESCO, OMS, Organizaţia Internaţională pentru migraţii, Asociaţia Internaţională pentru dreptul penal şi dreptul războiului, Institutul de drept internaţional, Asociaţia de drept internaţional, cu alte organisme sau instituţii neguvernamentale sau private, cu experţi şi oameni de ştiinţă de pretutindeni.

Capitolul V

MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 14. Asociația are în compunere membri de onoare, membri și membri asociați.

Art. 15. Pot deveni membri persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul dreptului internațional umanitar și al drepturilor omului, cadre didactice și cercetători din domeniile juridic, medical, științe politice, personalități științifice din domenii conexe.

Art. 16. Membru asociat poate deveni orice persoană fizică sau juridică, indiferent de domeniul săi de activitate, care este de acord cu obiectivele ARDUPH și dorește să se specializeze și să activeze în acest domeniu.

Art. 17. Membru de onoare poate fi acea personalitate, din țară sau străinătate, care, pe baza meritelor științifice deosebite și a activității sociale depuse, aduce o contribuție deosebită la promovarea obiectivelor Asociației, cu aprobarea  Consiliului director al Asociației.

Art. 18. Poate adera la Asociație orice persoană, indiferent de cetățenie, naționalitate, sex, vârstă, apartenență sau intenționează să desfășoare activități în domeniul acesteia.

Asociația este deschisă oricăror persoane fizice și juridice din țară sau străinătate care sunt de acord cu Statutul Asociației și militează pentru realizarea obiectivelor sale.

Art. 19. Primirea în Asociație se face pe baza adeziunii exprimate în scris, aprobată de Consiliului director.

Art. 20. Membrii Asociației care nu își îndeplinesc îndatoririle prevăzute în prezentul Statut sau care, prin faptele lor afectează interesele Asociației sau încalcă normele etice, pot fi excluși. Excluderea se hotărăște de către Consiliului director, la propunerea unuia dintre membri.

Art. 21. Drepturile membrilor Asociației sunt:

a) să fie aleși și să aleagă în organele de conducere ale Asociației;

b) să semneze în publicațiile Asociației materiale pe profilul acesteia;

d) să participe, ca delegați ai Asociației, la manifestările, simpozioanele, conferințele naționale și internaționale în domeniul umanitar.

Art. 22. Obligațiile membrilor Asociației sunt:

a) să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Asociației;

b) să respecte Statutul Asociației și hotărârile Comitetului Director;

c) să participe la activitățile Asociației și să-și îndeplinească cu conștiinciozitate atribuțiile asumate și sarcinile încredințate de conducerea Asociației;

d) să-și perfecționeze cunoștințele de drept internațional public, în general, și de drept internațional umanitar și drepturile omului, în special;

e) să protejeze baza materială și să contribuie la dezvoltarea patrimoniului Asociației;

f) să fie exemplu de conduită morală și profesională.

Art.23. Membrii Asociației pot fi invitați la lucrările Consiliului director, atunci când se dezbat probleme care îi privesc direct sau se analizează acțiuni de a căror îndeplinire au răspuns.

Art.24. Membrii de onoare pot lua parte la ședințele Consiliului director și Adunării generale cu drept de vot consultativ.

Capitolul VI

PRINCIPII DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI CONDUCERE

Art.25. Asociața este independentă de orice organizație politică sau guvernamentală, neadmițând imixtiuni în sfera sa de activitate.

Art.26. În scopul realizării obiectivelor sale, Asociația colaborează, fără nici un fel de discriminare, cu organisme sau instituții guvernamentale, neguvernamentale sau private, cu organizații și instituții internaționale.

Art.27. Organele de conducere ale Asociației sunt: Adunarea generală și Consiliul director.

Art.28. Adunarea generală este organul de conducere deliberativ superior, care se convoacă în sesiuni ordinare, o dată pe an.

Ea stabilește politica Asociației, adoptă și modifică statutul, alege Consiliul director, președintele Asociației și responsabilii pe domenii.

Adunarea generală se convoacă în sesiuni ordinare de Consiliul director al Asociației și în sesiuni extraordinare atât din inițiativa Consiliului director, cât și la cererea a jumătate plus unu din membrii săi.

Adunarea generală este legal constituită în prezența a  jumătate plus unu din membrii titulari.

Hotărârile Adunării sunt luate cu votul majorității simple a membrilor prezenți. Se poate vota și prin reprezentare.

Art.29. Consiliul director este alcătuit din președinte de onoare, președinte executiv, vicepreședinți, secretar executiv, membri responsabili de comisii, alți membri.

Consiliul conduce activitatea Asociației în perioada dintre Adunările generale, aduce la îndeplinire hotărârile acesteia și îi prezintă periodic rapoarte de activitate.

Consiliul director aprobă organigrama, schema de funcțiuni, numărul de posturi și încadrarea și eliberarea lor  din posturi

Stabilește condițiile de selecționare a membrilor Asociației și a altor specialiști care vor beneficia de burse și stagii de specializare în țară și peste hotare.

Hotărârile Consiliului director se adoptă prin votul deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Art.30. Președintele reprezintă Asociația și o angajează legal prin semnătura sa. El coordonează sectorul „Doctrină și Cercetare fundamentală” și  departamentul de relații internaționale și de presă.

Art.31. Vicepreședinții coordonează activitatea responsabililor pe diferite domenii de activitate. Unul dintre vicepreşedinţi poate fi desemnat să înlocuiască preşedintele.

Art.32. Secretarul executiv se ocupă de rezolvarea activităților curente, a corespondenței, a hotărârilor Consiliului director, precum și alte probleme curente.

Art.33. Deciziile Consiliului director vor fi consemnate în procese verbale ce se înscriu în registru special și vor fi semnate de președinte și secretarul general.

Art.34. Activitatea financiară și bugetară este controlată de o Comisie de cenzori, aleasă de Adunarea generală și prezintă un raport în fața adunării generale anuale a Asociației.

CAPITOLUL VII

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art.35. Patrimoniul Asociației este unic, indivizibil și netransmisibil.

Art.36. Fondurile bănești și patrimoniul Asociației se constituie din:

subvenții anuale sau ocazionale din partea unei unități economice, societăți etc., precum și a unor persoane particulare din țară sau străinătate;

subvenții anuale acordate de instituții și organizații guvernamentale și neguvernamentale;

încasări pentru serviciile prestate de Asociație în folosul unor ministere, organizații, asociații etc.;

venituri provenite din editarea unor publicații și altor lucrări de specialitate;

donații de la persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

venituri provenite din valorificarea diferitelor publicații obținute prin schimburi interne și internaționale.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIȚII FINALE

Art. 37. Asociația are calitatea de persoană juridică, sigiliu și siglă proprie.

Art. 38. Modifiicările prevederilor statutare se fac cu aprobarea a cel puțin 2/3 din totalul membrilor Asociației prezenți în Adunarea generală în care se pune în discuție.

Art.39. Sediul Asociației Române de Drept Umanitar-Filiala Prahova este în Ploiești, str. Arieșului, nr.2, Bl. 37, Sc. A, Ap. 14

Prezentul Statut a fost discutat și adoptat în unanimitate de participanții la Adunarea generală din data de 17.01.2021.