Filiala Sibiu

O iniţiativă devenită realitate - FILIALA TERITOARIALĂ SIBIU a ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE DREPT UMANITAR

CONSILIUL DE CONDUCERE AL ARDU

HOTĂRÂRE

Având în vedere dispoziţiile art.28 din Statutul Asociaţiei Române de Drept Umanitar. Consiliul de conducere al Asociaţiei hotărăşte:

Art. 1. Se înfiinţează filiala teritorială Sibiu a Asociaţiei Române de Drept Umanitar.

Art. 2. Filiala Sibiu a Asociaţiei Române de Drept Umanitar îşi desfăşoară activitatea în municipiul Sibiu şi pe raza judeţului. în conformitate cu dispoziţiile Statutului ARDU. ale instrucţiunilor şi hotărârilor date de Consiliul de conducere al ARDU. ale hotărârilor adunării generale a filialei şi biroului său executiv.

Art. 3. în prima adunare generală, filiala teritorială Sibiu a Asociaţiei Române de Drept Umanitar îşi alege biroul executiv, format dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi un secretar executiv.

PREŞEDINTE, Prof. univ. dr. Ionel CLOŞCA

Bucureşti, 10 02.1998.

Sibiu, vineri, 3 aprilie 1998. Vechea cetate de cultură cu puternice tradiţii în ştiinţa juridică românească trăieşte un moment inedit - adunarea generală de constituire a Filialei Teritoriale a Asociaţiei Române de Drept Umanitar. Este un prilej fericit şi pentru că. numai peste câteva zile. ARDU va sărbători opt ani de existenţă.

Cunoscând activitatea ştiinţifică şi prestigiul internaţional al Asociaţiei, un grup de iniţiativă, alcătuit din cadre didactice universitare şi alţi oameni de ştiinţă, civili şi militari, din Sibiu, a solicitat Consiliului de Conducere al acesteia înfiinţarea unei filiale teritoriale în acest municipiu. Prin hotărârea din 10 februarie 1998. conducerea ARDU a aprobat crearea acestei filiale. care. de la început, a avut un puternic ecou în viaţa ştiinţifică a Sibiului.

Prezenţa pentru două zile a domnului prof. univ. dr. Ionel Cloşcă, preşedintele ARDU. membru al Institutului Internaţional de Drept Umanitar de la Sau Remo şi al Consiliului director al Societăţii Internaţionale de Drept Militar şi Dreptul Războiului de la Bruxelles, personalitate cunoscută în Europa şi în întreaga lume pentru opera sa ştiinţifică, a stimulat interesul nu numai al comunităţii universitare, ci şi al autorităţilor şi instituţiilor publice locale. Preşedintele ARDU a fost însoţit de domnul dr. Gheorghe Bădescu, secretarul general al ARDU şi de domnul Constantin Poenaru. membru al Consiliului de Conducere al ARDU.

Prima zi a debutat la Cercul Militar din Sibiu, în eleganta sală de conferinţe, unde a fost organizată o dezbatere cu membrii fondatori ai filialei, pe cele mai actuale probleme ale dreptului uman. De remarcat prezenţa la această activitate şi a unor cadre didactice şi studenţi de la Facultatea de Drept din Sibiu care şi-au manifestat dorinţa de a pătrunde cât mai mult tainele ştiinţei dreptului internaţional al drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar.

In cea de-a doua zi. la primele ore. domnul prof. univ. dr. Ionel Cloşcă a ţinut o conferinţă în faţa studenţilor de la Academia Trupelor de Uscat.

Cel mai important moment, adunarea generală de constituire a Filialei Teritoriale Sibiu a Asociaţiei Române de Drept Umanitar, s-a derulat la Cercul Militar. Prezenţa primarului municipiului Sibiu, domnul avocat Dan Condurat, precum şi a altor reprezentaţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice locale, precum Consiliul Judeţean. Prefectura, Inspectoratul Şcolar. Inspectoratul de Poliţie. Inspectoratul de Protecţie Civilă, instituţiile militare de învăţământ şi altele, a confirmat prestigiul şi valoarea ARDU.

In deschiderea adunării generale, domnul prof. univ. dr. Ionel Cloşcă a prezentat pe larg rosturile şi obiectivele ARDU şi ale filialelor create de aceasta. Domnia sa a insistat pe necesitatea promovării cât mai largi în rândul populaţiei a ştiinţei dreptului uman. pentru ca cetăţeanul să-şi poată valorifica drepturile şi libertăţile consacrate în documentele internaţionale şi în legislaţia statului român. Ne bucurăm de intenţia declarată de sprijinire efectivă a filialei, mai cu seamă în realizarea unui punct de documentare, de care să profite. în primul rând studenţii Facultăţii de Drept şi ai Academiei Trupelor de Uscat.

Un moment emoţionant în desfăşurarea adunării generale 1-a constituit intervenţia domnului avocat Dan Condurat, primarul municipiului Sibiu.

Cu eleganţa-i bine cunoscută, domnul primar a evocat anii studenţiei şi personalitatea de atunci şi de acum a domnului prof. univ. dr. Ionel Cloşcă. Dorinţa studentului de acum 20 de ani de a se specializa în domeniul dreptului internaţional umanitar s-a materializat acum prin cererea de a deveni membru fondator al filialei din Sibiu şi de a acţiona. împreună cu ceilalţi membri, pentru promovarea dreptului uman.

Emoţionante au fost şi cererile altor personalităţi ale comunităţii sibiene de a deveni membri fondatori ai filialei: numele domnului col. dr. Gheorghe Vlad, comandantul Spitalului Militar Sibiu, al domnului col. Petru Scântei, şeful Inspectoratului de Protecţie Civilă, al părintelui Valentin Beţiu, preotul militar al Garnizoanei sunt doar câteva exemple care ne dau speranţa că filiala abia creată se va afirma în lumea ştiinţifică sibiană, dar şi pe plan naţional şi european.

Unul din scopurile adunării generale a fost acela de a se constitui Biroul executiv ca organ de conducere al filialei. Adunarea a hotărât următoarea componenţă a acestuia:

- preşedinte: lector univ. It. col. Stelian Scăunaş;

- vicepreşedinţi: lector univ. drd. Monica Vlad, lector mr. loan Bârsan;

- secretar executiv: jr. Gheorghe Sterca.

Biroul a cooptat alţi trei membri cu următoarele responsabilităţi: asis. univ. Marcel Rucărean - pentru comisia tineret-studenţi; It. col. Ştefan Tudosie - pentru probleme de logistică; It.col. Mihai Antonovici - pentru mediatizare.

Propunerea ca domnul prof. univ. dr. loan Santai, decanul Facultăţii de Drept din Sibiu, să fie ales preşedinte de onoare al filialei a fost aprobată în unanimitate de adunare.

În final, s-a aprobat programul de acţiuni pentru perioada 1998-1999.

După adunarea generală, conducerea ARDU, invitaţii şi membrii filialei s-au întreţinut într-o atmosferă caldă.

Concluzia esenţială, pe care o putem releva în urma acestei prime reuşite, este că ştiinţa dreptului internaţional al drepturilor omului şi a dreptului internaţional umanitar au găsit un teren fertil în Sibiu, acest centru spiritual plin de istorie. ARDU. organizaţie academică de valoare internaţională, va avea un pilier puternic în inima culturală a ţării.

Filiala Sibiu a ARDU. creată în luna aprilie 1998. îşi face deja simţită prezenţa în viaţa ştiinţifică şi culturală a municipiului.

Primii beneficiari ai unor activităţi ale filialei au fost studenţii anului II de la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administraţie Publică a Universităţii "Lucian Blaga". Preşedintele filialei, domnul lector univ. Stelian Scăunaş, a prezentat acestora o conferinţă cu tema "Dreptul internaţional umanitar >/ conflictele armate la sfârşit de secol si mileniu". Interesul studenţilor pentru acest domeniu a determinat susţinerea unei a doua conferinţe, de către domnul lector univ. Florin Voivod*, membru fondator al filialei, pe probleme ale protecţiei victimelor în situaţii de conflict armat.

Convinşi fiind că o promovare cât mai largă a ştiinţei drepturilor omului determină. în marc măsură, o bună protecţie, biroul executiv al filialei a organizat şi două activităţi ele difuzare a acesteia în rândul mai tinerilor elevi. Astfel, la liceul "Octavian Goga". domnul lector Ioan Bârsan, vicepreşedintele filialei. a prezentat elevilor din clasele a IX-a o expunere urmată de o interesantă dezbatere privind protecţia tinerilor şi copiilor în dreptul internaţional contemporan. De asemenea, prin grija preşedintelui filialei, se va desfăşura o activitate" asemănătoare cu elevii claselor a IV-a de la Şcoala generală nr. 5. la cererea acestora, formulată sub genericul ".Ş7 noi suntem cetăţeni!".

Una dintre activităţile curente ale cadrelor didactice universitare, membre ale filialei, este aceea de a participa la îndrumarea studenţilor din Academia Trupelor de Uscat şi ai facultăţii de Drept în elaborarea lucrărilor de diplomă care abordează probleme ale dreptului drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar.

Împlinirea unei jumătăţi de secol de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului va fi marcată la sfârşitul anului prin organizarea unei sesiuni de comunicări ştiinţifice. în acest sens. biroul executiv al filialei Sibiu a ARDU a început demersurile pentru buna desfăşurare a acesteia, cu participarea mai multor centre universitare.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL ASOCIAŢIEI ROMÂNF DE DREPT UMANITAR HOTĂRĂŞTE:

Pentru buna desfăşurare a activităţii FILIALEI TERITORIALI- SIBIU A ASOCIAŢIEI ROMÂNI- DE DREPT UMANITAR, se va deschide un cont la BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. din municipiul Sibiu.

Împuternicim pentru efectuarea operaţiunilor de deschidere a acestui eoni pe d-nul SCĂUNAŞ STELIAN, domiciliat în Sibiu. str. Gl. Vasile Milea. bl. 12. ap. 6. posesor al cărţii de identitate seria S.B. nr. 001672 eliberat de Poliţia Municipiului Sibiu la data de 15.06.1998.

Pentru efectuarea operaţiunilor în acest cont. se acordă drept de semnătură următoarelor persoane:

  1. 1. STELIAN SCĂUNAŞ. preşedinte al Filialei Sibiu a Asociaţiei Române de Drept Umanitar, domiciliat în Sibiu. str. Gl. Vasile Milea. bl.12. ap.6. posesor al cărţii de identitate seria S.B. nr. 001672 eliberat de Poliţia Municipiului Sibiu la data de 15.06.1998.
  2. 2. BÂRSAN IOAN. vicepreşedinte al Filialei Sibiu a Asociaţiei Române de Drept Umanitar, domiciliat în Sibiu. str. V. Cârlova nr. 21. bl.21. sc. C, et. 2. ap. 39. posesor al cărţii de identitate seria B.D. nr. 343724 eliberat de Poliţia Municipiului Sibiu la data de 12.09.1991.

Preşedintele Asociaţiei Române de Drept Umanitar

Prof.univ.dr. IONEL CLOŞCĂ

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE DREPT UMANITAR FILIALA TERITORIALĂ SIBIU

PREŞEDINTE DE ONOARE - profesor universitar doctor IOAN ŞANTAJ

BIROUL EXECUTIV AL FILIALEI TERITORIALE SIBIU A ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE DREPT UMANITAR

PREŞEDINTE - STELIAN SCĂUNAŞ

VICEPREŞEIDNŢI - MONICA VI.AD - pentru Comisia "Dreptul drepturilor omului"

- IOAN BÂRSAN - pentru Comisia "Dreptul internaţional umanitar şi dreptul refugiaţilor"

SECRETAR EXECUTIV - GHEORGHE STERCA

MEMBRI - MARCEL RUCĂREAN - pentru Comisia "Tineret şi studenţi'' - ŞTEFAN TUDOSIE - pentru probleme de logistică - MIHAI ANTONOVICI - pentru probleme de mediatizare.

Informaţiile au fost luate din lucrarea

„CINCISPREZECE ANI ÎN SLUJBA OAMENILOR”

Editor. Ionel Cloşcă

Editura V.I.S. PRINT, 2005