Filiala Resita

INTERES DEOSEBIT PENTRU DREPTUL INTERNAŢIONAL UMANITAR

Crearea recent la Reşiţa a primei filiale teritoriale din Banat, a doua din ţară, a Asociaţiei Române de Drept Umanitar vine să ilustreze în mod elocvent marile deziderate ale locuitorilor de astăzi din oraşul de pe Valea Bârzavei, care doreşte să ducă mai departe tradiţiile umaniste statornicite aici, prin forme noi si moderne de acţiune, prin conectarea lor la pulsul revigoram al acţiunilor naţionale de prestigiu din domeniu.

I. 7 iulie 1994.

Miezul unei zile toride de vară. în primitoarea sală de conferinţe a Camerei de Comerţ şi Industrie din Reşiţa are loc o festivitate aparte. Sunt prezenţi distinşi oaspeţi veniţi de la Bucureşti (prof. dr. Ionel Cloşcă, preşedintele ARDU, dr. Gheorghe Bădescu, secretarul general al ARDU, It.col. Ion Dragoman, conferenţiar la Academia de înalte Studii Militare şi Constantin Poenaru, directorul executiv al secretariatului ARDU). precum şi un numeros public local. între care unele personalităţi binecunoscute ale judeţului Caraş-Severin: jurişti, istorici, medici, cadre universitare, ofiţeri, economişti şi ingineri - cu toţii interesaţi în a pune bazele unui nou centru de promovare şi afirmare a ideilor şi principiilor de drept internaţional umanitar şi dreptul drepturilor omului.

Luând cuvântul, dl. prof. dr. Ionel Cloşcă a arătat drumul parcurs de Asociaţia Română de Drept Umanitar de la început şi până în momentul de faţă. prezenţa ei tot mai dinamică în viaţa cultural-ştiinţifică a ţării, receptarea pozitivă în străinătate a activităţilor de educaţie în spirit uman desfăşurate. Apariţia "Revistei Române de Drept l 'manilor" şi iniţierea primului Curs post-universitar din România în domeniul dreptului internaţional umanitar şi al drepturilor omului au contribuit în mod decisiv la impunerea ARDU ca o organizaţie neguvernamentală deosebit de activă şi eficientă, forum ştiinţific de dezbateri şi studii aprofundate. O dovadă în plus o constituie şi faptul că, în decurs de numai o jumătate de an, ARDU deschide, iată, cea de-a doua filială a sa, după cea de la Braşov, dar, lucru absolut remarcabil, la solicitarea factorilor locali. Pentru a veni în sprijinul celor interesaţi şi dornici să-şi îmbogăţească cunoştinţele în domeniu, ARDU va dona o serie de cărţi şi reviste şi va dirija o parte din publicaţiile de profil din străinătate spre filiala Reşiţa, în vederea organizării aici a unei biblioteci documentare.

În continuare, dl. It.col. Ion Dragoman a făcut o succintă incursiune într-una din problemele cele mai fierbinţi ale actualităţii politice internaţionale, introducând auditoriul în "Mecanisme/e operaţiunilor ONU de menţinere a păcii". Prelegerea a relevat modul complex şi nuanţat în care pot fi abordate astfel de teme, ca şi necesitatea organizării lor periodice atât pentru publicul larg, cât şi pentru specialişti.

Momentul cel mai emoţionant al reuniunii a fost acela când dl. Gheorghe Bădescu, secretarul general al ARDU, a dat citire Hotărârii de creare a filialei Caraş-Severin a Asociaţiei Române de Drept Umanitar. Aplauzele celor prezenţi au exprimat nu numai căldura cu care au primit aceştia iniţiativa respectivă, ci şi dorinţa lor de a conlucra cu imparţialitate nu numai la răspândirea generoaselor idealuri umanitare, ci şi la înţelegerea şi studierea lor aprofundată, pe baze riguros ştiinţifice.

Mulţumind Asociaţiei Române de Drept Umanitar pentru onoarea pe care a făcut-o oraşului Reşiţa şi oamenilor din judeţ, prin înfiinţarea unei filiale aici, dl. Traian Zamfir, prefectul judeţului Caraş-Severin, a reafirmat sprijinul autorităţilor locale pentru ca activitatea acesteia să conducă la îndeplinirea obiectivelor propuse. Calitatea membrilor aderenţi, a mai arătat vorbitorul, este o garanţie a temeiniciei cu care se va lucra, astfel încât se poate spune că şi aici, în partea de vest a ţării, se va milita pentru o lume a înţelegerii şi a demnităţii umane, o lume a păcii şi a respectului reciproc.

În încheiere au fost aleşi membrii conducerii filialei Reşiţa a ARDU. Funcţiile şi sarcinile lor concrete se vor stabili la următoarea întâlnire a acestora, când se va supune spre dezbatere şi aprobare primul program propriu de activităţi. S-a subliniat necesitatea perfectării unor contacte cât mai strânse, nemijlocite cu ceilalţi specialişti în materie din ţară şi din străinătate, pentru a conlucra la consolidarea statului de drept şi a standardelor democratice, la protejarea fiinţei umane şi a drepturilor sale fundamentale.

2. Filiala teritorială a ARDU a organizat o masă rotundă pe data de 10.11.1194: la Reşiţa a fost convocată şedinţa ordinară a Adunării Generale a filialei Caraş-Severin.

Paleta destul de largă a ordinii de zi a cuprins următoarele puncte:

1. Alegerea conducerii filialei, precum şi a Consiliului director.

2. Discutarea extinderii filialei şi a primirii de noi membri.

3. Obţinerea unui sediu adecvat scopului propus.

4. Aprobarea siglei filialei.

5. Alte aspecte de ordin organizatoric şi administrativ.

La punctul unu s-a avut în vedere alegerea organului de conducere al filialei, precum şi alegerea consiliului director. Astfel. în funcţia de preşedinte a fost ales juristul Marian Mihăilă. absolvent al primului curs post-universitar de drept internaţional umanitar. în cea de secretar executiv - domnul jurist Viorel Feieş, iar în cea de vicepreşedinte, doctorul în istorie Vasile Zaberca.

In funcţia de preşedinte de onoare al filialei a fost desemnat prefectul judeţului. In Consiliul director au fost aleşi un număr de 9 membri.

La punctul doi a fost înscrisă problema lărgirii ariei de cuprindere a tîlialei teritoriale şi în judeţele învecinate sau situate în partea de vest a ţării, cu motivaţia promovării normelor de drept internaţional umanitar şi pe aceste meleaguri. Se au în vedere judeţele ARAD, BIHOR, HUNEDOARA, MEHEDINŢI. ORADEA şi TIMIŞ. în acelaşi context s-a propus ca filiala să cuprindă în sfera ei de acţiune şi originari români de pe malul drept al Dunării, mai precis de pe Valea Timocului.

În ce priveşte participarea filialei ARDU la Congresul spiritualităţii româneşti (14-16 octombrie 1994), filiala Reşiţa a fost reprezentată de lect. univ. Traian Zamfir, precum şi de doi membri, în persoana domnilor: dr. în istorie Vasile Mircea Zaberca, inspector general al Inspectoratului pentru Cultură Caraş-Severin şi actualmente vicepreşedinta al filialei ARDU şi dr. lancu Cogâltan, primarul staţiunii Băile Herculane - membru fondator.

Filiala ARDU - Reşiţa are un nou sediu

La numai trei ani de la înfiinţare, filiala reşiţeană a Asociaţiei Române de Drept Umanitar dispune de un sediu, situat în centrul municipiului Reşiţa.

Spaţiul generos al acestui sediu este de 80 mp, dispuşi într-o sală de şedinţe cu douăzeci de locuri, cu birou-bibliotecă şi un secretariat.

La 7 iulie I997, în prezenţa domnului prof. univ. dr. Ionel Cloşcă, preşedintele ARDU, a prefectului judeţului Caraş-Severin, Hilovski losif, a preşedintelui Consiliului Judeţean Frunzăverde Sorin, a unui mare număr de invitaţi - membri fondatori ai filialei, sponsori şi constructori -. s-a tăiat panglica cu tricolor, permiţându-se accesul spre cel care va fi în partea de vest a ţării, locul unde cei interesaţi de activităţile conexe ale dreptului umanitar vor găsi bibliografie pentru studiu sau locul de pornire spre acest mirific domeniu.

Domnul prof. Ionel Cloşcă, în cuvântul său, a prezentat succint etapa în care se află în prezent dreptul umanitar în România, precum şi perspectivele de dezvoltare ale acestei discipline. în acelaşi cuvânt, domnia sa a enumerat câteva din activităţile desfăşurate la Reşiţa, semnificative fiind: participarea la diverse activităţi de profil cu comunicări de specialitate, tipărirea unei cărţi "Protecţia bunurilor culturale in dreptul internaţional", constituirea Societăţii Române pentru Protecţia Bunurilor Culturale

- cu sprijinul şi participarea efectivă a conducerii Asociaţiei de la Bucureşti, selectarea unor membri ai filialei pentru frecventarea cursurilor postuniversitare organizate de ARDU cu sprijinul generos al unui program PHARE etc.

Existând acest sediu, din toamna acestui an. în municipiul Reşiţa se vor derula o serie de activităţi specifice, cu invitaţi din ţară şi din străinătate, în colaborare cu alte instituţii interesate să desfăşoare acţiuni în domeniul dreptului umanitar şi al drepturilor omului.

În acelaşi timp. Societatea Română pentru Protecţia Bunurilor Culturale se va organiza pe comisii şi colective. în aşa fel încât în cel mai scurt timp să poată interveni benefic pe plan naţional şi internaţional, în conformitate cu Statutul aflat la baza constituirii ei.

Informaţiile au fost luate din lucrarea

„CINCISPREZECE ANI ÎN SLUJBA OAMENILOR”

Editor. Ionel Cloşcă

Editura V.I.S. PRINT, 2005