Filiala Constanta

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE DREPT UMANITAR CONSILIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 2

Având in vedere dispoziţiile art.28 din Statutul Asociaţiei Române de Drept Umanitar, Consiliul de conducere al Asociaţiei hotărăşte:

Art. 1. Se înfiinţează filiala teritorială Constanţa a Asociaţiei Române de Drept Umanitar.

Art. 2. Filiala Constanţa a Asociaţiei Române de Drept Umanitar îşi desfăşoară activitatea în municipiul Constanţa şi pe raza judeţului, în conformitate cu dispoziţiile Statutului Asociaţiei Române de Drept Umanitar, a instrucţiunilor şi hotărârilor date de Consiliul de conducere al Asociaţiei Române'de Drept Umanitar, a hotărârilor Adunării generale a filialei şi biroului său executiv.

Art. 3. In prima Adunare generală, filiala teritorială Constanţa a Asociaţiei Române de Drept Umanitar îşi alege biroul executiv, format dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi un secretar executiv.

PREŞEDINTE, Prof. univ. dr. Ionel CLOŞCĂ

Bucureşti, 17 iunie 1998.

FILIALA CONSTANŢA Este cea de-a patra filială teritorială în ordinea creării, care a fost înfiinţată la 25 iunie 1998.

Pe baza programului de activitate adoptat de biroul executiv al Filialei Constanţa a ARDU. s-au desfăşurat mai multe activităţi de difuzare a principiilor şi normelor dreptului internaţional umanitar. Astfel, la sediul filialei din centrul municipiului Constanţa a fost amenajat un punct de informare-documentare, unde membrii asociaţiei pot cerceta atât instrumentele juridice internaţionale din domeniu, cât şi principalele lucrări de referinţă din doctrina dreptului internaţional umanitar; un loc deosebit îl ocupă colecţia la zi a Revistei Române de Drept Umanitar. în cadrul aniversării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului a fost lansată colecţia enciclopedică DOCUMENTA UNIVERSAL/S II, având ca tematică drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi scrisă de prof.univ.dr. Adrian Năstase. care. cu acest prilej, a susţinut în faţa studenţilor Facultăţii de Drept a Universităţii "Andrei Saguna" o amplă dizertaţie pe tema drepturilor omului in societatea contemporana. Cu studenţii anului IV, care urmează un curs integral de drept internaţional umanitar pe parcursului întregului an universitar, s-a desfăşura! în luna ianuarie dezbaterea "Statului combatantului şi respectarea dreptului internaţional umanitar". în sfârşit, dar nu mai puţin important, la 19 februarie, membrii Filialei au participai, in noua Aulă a Bibliotecii judeţene Constanţa, la lansarea cărţii: "Travaliu navelor Struma .şi Mefhure" de Şerban Gheorghiu; apărută la Editura Fundaţia "Andrei Şaguna". lucrarea a fost prezentată de acad. Nicolae Cajal. preşedintele Comunităţii Evreilor din România, de contraamiral (r) ing. Mie Ştefan, preşedintele Ligii Navale Române şi cunoscutul senator şi istoric, conf.univ.dr. Gheorghe Dumitraşcu. Considerată o carte-avertisment. ultima lucrare lansată sub egida Filialei ARDU aduce în atenţia cititorilor fapte legate de protecţia drepturilor omului, dreptului refugiaţilor şi dreptului umanitar al războaielor navale: este vorba despre tragedia scufundării în 1942 şi 1944 în Marea Neagră, de către nave de război, a vaselor de pasageri aflate sub protecţia Crucii Roşii Internaţionale, deoarece transportau refugiaţi români de origine evreiască înspre noua lor patrie din Palestina, pentru a scăpa de ucigătoarea "soluţie finală"'. Lucrarea face referiri ample nu numai la tragedia celor peste o mie de victime nevinovate, dar şi la acţiunile umanitare desfăşurate de marina română care escorta, in cea perioadă, navele cu emigranţi evrei.

S-au transformat deja într-o tradiţie manifestările organizate de filiala Constanţa a ARDU. Astfel, vineri 7 mai, la Muzeul Marinei Militare s-a desfăşurat masa rotundă cu tema "Rolul organizaţiilor umanitare in conflictele armate", la care au luat parte senatorii de la Constanţa George Pruteanu şi Gheorghe Dumitraşcu. consulul general al Chinei la Constanţa Chen Guang/.hoiig. col. Oscar Beneş. comandantul Centrului Militar. Elena Frâncu. director în organele administraţiei publice locale, reprezentanţi ai episcopiei, ai unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cadre didactice, studenţi, uniţi cu toţii de interesul pentru promovarea cunoaşterii şi aplicării DIIJ.

Dezbaterile au subliniat necesitatea respectării şi difuzării principiilor şi normelor - umanitare de comportament în timpul conflictelor armate, atât din partea autorităţilor statale, cât şi a organizaţilor internaţionale. Au fost relevate misiunea şi rolul organismelor umanitare, precum CICR şi Societatea naţională de Cruce Roşie, pentru ca omenirea să fie scutită de catastrofe în viitor.

Cu acest prilej, s-au lansat şi două volume de drept internaţional umanitar, considerate a 11 viitoare cărţi de referinţă, ambele apărute la Editura fundaţiei "Aindrei Şaguna" şi fiind semnate de prof.univ.dr. Ion Dragoman şi. respectiv, comandorul (r) Dumitru Toma. în prezentarea făcută de doctorul în ştiinţe juridice lector luiiv. loan Doltu. a fost subliniat faptul că ambele lucrări apar într-un moment deosebit al situaţiei dreptului internaţional pe planetă, şi anume. în plin conflict armat în Iugoslavia, când nici măsurile punitive nu mai sunt suficiente pentru a opri masacrele şi ororile. Demersurile publicistice au fost apreciate că o participare a filialei Constanţa a ARDU la atragerea atenţiei asupra necesităţii de cunoaştere sistematică a dreptului internaţional umanitar.

In continuarea acestor manifestări, sâmbătă 8 mai. s-a desfăşurat cea de-a 7 a sesiune de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice din Universitatea "Andrei Şaguna", dedicată sărbătoririi zilei aniversare a Uniunii Europene. în acest context, s-au prezentat idei deosebii de interesante din perspectiva dreptului internaţional umanitar. De un deosebit interes s-au bucurat şu ultimele numere ale Revistei Române de Drept Umanitar. care au fost difuzate participanţilor.

PROCES.VERBAL

de validare a filialei Constanţa a Asociaţiei Române de Drept Umanitar şi a biroului său executiv

Încheiat azi 25.06.1998. la lucrările Seminarului Regional "Problematica umanitară la sfârşit de secol şi mileniu" de la Mangalia.

Participă prof. univ.dr. Ionel Cloşcă preşedinte ARDU. dr. Gheorghe Bădcscu secretar general, membri fondatori ai filialei Constanţa a ARDU. simpatizanţi.

Secretarul general al Asociaţiei prezintă Statutul ARDU. Preşedintele ARDU subliniază aspectul academic al Asociaţiei, scopul şi obiectivele sale.

Prof. univ. dr. Ion Dragoman dă citire procesului-verbal de constituire şi alegere a biroului executiv şi prezintă principalele activităţi ale filialei până la linele anului.

Filiala este confirmată şi preşedintele ARDU face cunoscut acest lucru participanţilor la Seminarul Rgional, adăugând urările sale de succes.

Preşedinte, Filiala Constanţa ARDU

Prof.univ.dr. Ionel Cloşcă Preşedinte

Prof.univ.dr. Ion Dragoman Secretar general Vicepreşedinte

Dr. Gheorghe Bădescu Dr. Aurel Papari

Vicepreşedinte Colonel (r) Dumitru Toma

PROCES-VERBAL încheiat azi 24.06.1998 în şedinţa de constituire a Filialei Constanţa a Asociaţiei Române de Drept Umanitar

Au fost prezente 31 de persoane din grupul de iniţiativă, din diferite domenii: funcţionari şi conducători din administraţia publică locală şi din instituţii publice, medici, magistraţi, ofiţeri şi comandanţi ai M.Ap.N. şi M.I.. precum şi membri ai celor două instituţii sub patronajul cărora se înfiinţează filiala (cadre didactice şi studenţi ai Universităţii Andrei Şaguna şi membri ai filialei de Cruce Roşie Constanţa), conform tabelului anexat.

A fost ales în unanimitate biroul executiv ca organ de conducere al filialei. în următoarea componenţă:

Preşedinte de onoare: Conf. univ. dr. Ilie Pascu, decan Facultatea de Drept. Universitatea Andrei Şaguna

Preşedinte: Prof. univ. dr. Ion Dragoman

Vicepreşedinţi: dr. Aurel Papari. preşedinte al Fundaţiei şi Universitatea Andrei Şaguna

Colonel (r) Dumitru Toma, director Societatea Naţională de Cruce Roşie, filiala Constanţa

Secretar executiv: Lector univ. Ştefan Oruna

Logistică: Colonel Ştefan Geantă, şef de Stat Major al Inspectoratului pentru Protecţia Civilă - Constanţa

Mediatizare: Lector univ. dr. Traian Brătianu, redactor şef Cuget Liber

Tineret, studenţi: Jurist Dan Bratu. asistent universitar Secretariat: Conf. univ. Nicolae Drăgan Conf. univ. Manea Constantin Andra Seceleanu

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE DREPT UMANITAR FILIALA CONSTANŢA

O NOUĂ CONDUCERE

În ziua de 15.02.2003 la sediul Universităţii Andrei Şaguna s-a desfăşurat Adunarea generală a Asociaţiei Române de Drept Umanitar - Filiala Constanţa care a avut pe ordinea de zi analiza activităţii filialei pe anul 2002, dezbaterea planului de activităţi pe anul 2003 şi alegerea noului organ de conducere.

Raportul activităţii desfăşurate pe anul 2002 a fost prezentat de lector univ. drd. Dumitru Toma. preşedintele Filialei de Cruce Roşie Constanţa şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Drept Umanitar.

Au fost evidenţiate acţiunile privind difuzarea Dreptului internaţional umanitar in şcoli, medii universitare şi unităţi militare. La sesiunea de comunicări ştiinţifice a 1 diversităţii Andrei Şaguna, desfăşurată în luna mai ac. au fost prezentate materiale ce au abordat şi problematica complexă a Dreptului internaţional umanitar, care este pentru studenţii anului IV obiect de studiu.

Voluntarii Filialei de Cruce Roşie Constanţa au difuzat în perioada sezonului estival pe plajele de pe litoral, în cadrul acţiunilor de acordare a primului-ajutor, pliante ce conţineau minime prevederi privind cunoaşterea şi aplicarea Dreptului internaţional umanitar. în directă legătură cu drepturile omului.

Revista Universităţii a publicat programa analitică a Dreptului internaţional umanitar şi subiectele de examen ale acestei discipline.

Manifestări ce au avut loc ca subiect diseminarea Dreptului internaţional umanitar-în rândul populaţiei judeţului Constanţa s-au desfăşurat şi în oraşele: Eforie. Mangalia, Medgidia. Năvodari şi Techirghiol, unde Filiala de Cruce Roşie are subfiliale.

Programul de activităţi pe anul 2003 a fost prezentat de prof. univ. dr. Aurel Papari. rectorul Universităţii Andrei Şaguna. membru fondator al filialei judeţene ARDU. Activităţile supuse atenţiei şi hotărârii adunării prevăd, în principal, intensificarea acţiunilor de cunoaştere a normelor Dreptului internaţional umanitar de către toate categoriile sociale prin expuneri, pliante şi popularizarea. în rezumat, a instrumentelor juridice ale acestei importante ramuri de drept. Vor tl stimulaţi studenţii universităţii care abordează în lucrările de licenţă problematica Dreptului internaţional umanitar.

Ultimul punct al ordinii de zi I-a constituit alegerea noilor organe de conducere ale filialei ARDU Constanţa. In urma votării, preşedintele de onoare al ARDU -Constanţa a fost ales prof. univ. dr. Aurel Papari. rectorul Universităţii Andrei Şaguna. In calitate de preşedinte a fost ales lector univ. drd. col. (r) Dumitru Toma. vicepreşedinte al Crucii Roşii Române, ca vicepreşedinţi au fost aleşi Marian Vasiliev. directorul Filialei judeţene de Cruce Roşie Constanţa şi lector univ. dr. Ion Danaschin, cadru didactic al Universităţii Andrei Şaguna. în noul organ de conducere au mai fost aleşi: secretar executiv lector univ. Ştefan Oruna: şef comisie pentru probleme de logistică - asistent univ. Gheorghe Mihai: şef comisie tineret studenţi - preparator Florin Roman: şef"comisie mass-media lector univ. drd. Traian Biâtianu.

Sperăm ca noua conducere să aducă un suflu nou în activitatea de informare şi difuzare a Dreptului internaţional umanitar.

Prof. univ. dr. loan DOLTU, DECAN AL FACULTĂŢII DE DREPT

Informaţiile au fost luate din lucrarea

„CINCISPREZECE ANI ÎN SLUJBA OAMENILOR”

Editor. Ionel Cloşcă

Editura V.I.S. PRINT, 2005